www.vehicle-log.com

Contact us | About us | Product
หน้าแรก
ประวัติบริษัท | ท่านกำลังประสพปัญเหล่านี้หรือไม่ | ประโยชน์ที่ได้จาก V-Log
ส่วนประกอบ V-Log | VL2000 | VL2000 RF | VL-G | VL-G RF | VL-T
คุณสมบัติ VL2000 | ตัวอย่าง Report จาก V-Log
INT-VLOG | OZIEXPLORER
ติดต่อเรา | แผนที่บริษัท
กระดานสนทนา | สมัครสมาชิก

Help

small logo

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้จาก V – LOG

V-Log สามารถแห้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารขบวนรถไดัดังนี้

ผลที่ได้รับ

รายงานที่ีใช้

* ควบคุมเวลาการปฏิบัติมากขึ้น

* เวลาที่เริ่มและหยุดใช้รถ, การหยุดพักรถ, การรับ/ส่งสินค้า

* ลดอุบัติเหตุ ลดค่าประกัน

* การใช้ความเร็วเกินกำหนด, กราฟการขับรถนาทีต่อนาที

* ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน

* การจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์, การใช้ความเร็วเกินกำหนด

* ลดค่าซ่อมบำรุง และ ยืดอายุของเครื่องยนต์

* การการใช้รอบเครื่องสูงเกินปกติ, การเบรค/ออกรถ รุนแรง การใช้
ความเร็วเกินกำหนดี

*ใช้ในการวิเคราห์สาเหตุของอุบัติเหตุ

* กราฟการขับรถ แบบวินาทีต่อวินาทีี

* ป้องกันการทุจริตน้ำมัน

* กราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

* ป้องกันการใช้รถนอกงาน

* เวลาที่เริ่มและหยุดใช้รถ, ระยะทางและเวลาในการใช้รถในแต่ละวัน,
เวลาที่ใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิคของรถขุดตัก/รถดั๊ม

* ลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่พึงประสงค์

* การใช้ความเร็วเกินกำหนด, การจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์, การใช้
รอบเครื่องสูงเกินปกติ, การเบรค/ออกตัวรุนแรง

 
© 2007 All rights reserved. Design byVNT INTERNATIONAL CO.,LTD.